1% PODATKU
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych podopiecznych.

Przekaż swój 1% podatku na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.


KRS 0000261249

Stowarzyszenie "Arka Nadziei"
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach


1% podatku - KRS 0000261249 - Stowarzyszenie 'Arka Nadziei' Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach
JESTEŚMY NA:
NASI DARCZYŃCY:


Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach
REGULAMIN Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach 

 WSTĘP 
 1. Na podstawie Decyzji nr 26613402/01/2012 z dnia 19 stycznia 2012r. wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, Miasto Kielce prowadzi schronisko dla zwierząt na terenie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 203. Schronisko posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny 26613402. 
 2. Nadzór nad działalnością schroniska sprawuje Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi Urzędu Miasta Kielce oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach. 
 3. Podstawą działania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach, zwanego dalej Schroniskiem, jest: a) ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002) wraz z późniejszymi zmianami; b) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 158, poz.1657) w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt; c) program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt uchwalany Uchwałą Rady Miasta Kielce.
 4. Źródłami finansowania Schroniska ze strony miasta Kielce są: - dotacja z budżetu miasta - dotacje inwestycyjne
 5. Obszarem działania Schroniska jest obszar Miasta Kielce 6. Poniższy Regulamin Schroniska określa: - zadania Schroniska - organizację Schroniska - godziny przyjęć interesantów i zasady poruszania się po schronisku - obowiązki personelu schroniska - zasady przyjmowania zwierząt do schroniska - zasady wydawania zwierząt - zasady opieki lekarsko-weterynaryjnej - zasady opieki na kotami wolno żyjącymi - zasady eutanazji zwierząt

 § 1. ZADANIA SCHRONISKA
 1. Wyłapywanie, transport oraz przyjmowanie i przetrzymywanie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, psów i kotów zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a znajdujących się na terenie miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki w tym weterynaryjnej.
 2. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt bezdomnych.
 3. Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie. Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz weterynarii.
 4. Usypianie w sposób humanitarny zwierząt zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 9.
 5. Stworzenie humanitarnych warunków bytowania zwierząt w Schronisku dostosowując ich ilość do ilości miejsc w schronisku, prowadząc konsekwentnie: - sterylizację i kastrację zwierząt, - trwałe znakowanie i rejestrowanie zwierząt przybyłych do schroniska.
 6. Prowadzenie edukacji ekologicznej i akcji adopcyjnej, w szczególności poprzez m.in. - zachęcanie szkół do odwiedzenia Schroniska (prelekcje, przekazywanie materiałów edukacyjnych, ulotki, plakaty), - prowadzenie strony internetowej schroniska, - opracowywanie, druk i kolportaż ulotek, - kontakt z mediami.

 §2. ORGANIZACJA SCHRONISKA
 1. Pracą w Schronisku kieruje Kierownik Schroniska.
 2. Kierownik Schroniska jest odpowiedzialny za wypełnianie zadań, o których mowa w §1 oraz za całokształt prac w Schronisku, a także za jego majątek, właściwe administrowanie, wykonywanie napraw bieżących, przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt, sanitarno-weterynaryjnych i innych.
 3. Kierownik Schroniska zatrudnia lekarza weterynarii i/lub podejmuje współpracę z lekarzem weterynarii wolnej praktyki.
 4. Do zadań lekarza weterynarii należy: a. opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami umieszczonymi w schronisku dla  Bezdomnych Zwierząt w Kielcach, b. prowadzenie ewidencji leków i materiałów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. Kierownik Schroniska organizuje prace osób w nim zatrudnionych oraz przeprowadza szkolenie stanowiskowe.

 §3 GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW ORAZ ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO SCHRONISKU
 1. Schronisko pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00
 2. Przyjmowanie interesantów odbywa się w godzinach od 10:00 do 16:00
 3. Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie całodobowo pod nr 41-361-67-24 w tym w godzinach: - od 8:00 do 16:00 zgłoszenia odbierają pracownicy administracji schroniska, - od 16:00 do 8:00 zgłoszenie odbiera pracownik dozorujący schronisko.
 4. Wyjazdy do zwierząt, które ucierpiały w wypadkach, w tym drogowych odbywa się całodobowo.
 5. Godziny przyjęć Schroniska muszą być wywieszone na widocznym miejscu.
 6. Osoby, które chcą odwiedzić schronisko lub mają na celu adopcję zwierzęcia ze schroniska mogą to zrobić w godzinach określonych w ust. 2. W biurze schroniska po określeniu celu swojej wizyty należy podpisać oświadczenie będące załącznikiem Nr 1 do niniejszego regulaminu lub w/w oświadczenie i ankietę przed adopcyjną (załącznik Nr 2). Pracownik przydzieli opiekuna, który oprowadzi po schronisku i udzieli niezbędnych informacji dotyczących podlegających jego opiece zwierząt. Poruszanie się po schronisku możliwe jest wyłącznie z przydzielonym opiekunem.
 7. Grupy zorganizowane mogą odwiedzać schronisko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 8. Na terenie schroniska obowiązuje zakaz: - drażnienia i straszenia zwierząt, - spożywania alkoholu i palenia tytoniu, - karmienia zwierząt przez osoby odwiedzające schronisko, - zbliżania rąk do krat bez obecności pracowników schroniska, - wchodzenia na tereny, gdzie osobom nieupoważnionym wstęp jest wzbroniony, - wstępu osobom agresywnym i nietrzeźwym, - wstępu z własnymi zwierzętami, - otwierania furtek, wybiegów i klatek, - wstępu dzieciom bez opieki dorosłych.
 9. Do Schroniska nie wolno przyjmować darów w formie żywności za wyjątkiem oryginalnie opakowanych (puszki, całe opakowania suchej karmy). Wolno przyjmować mięso pochodzące wyłącznie z zakładów lub przetwórni mięsa.

 §4 OBOWIĄZKI PERSONELU SCHRONISKA 
  1. Wszyscy pracownicy Schroniska winni odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu podrażnionych lub apatycznych.
 2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt, zarówno w Schronisku jak i poza nim, pracownicy powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami.
 3. Brutalne i niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt będzie powodem rozwiązania umowy o pracę/współpracę w trybie dyscyplinarnym.
 4. W skład personelu schroniska wchodzi kierownik schroniska, lekarz weterynarii, pracownicy administracyjni, pielęgniarze, karmiciel, członkowie patrolu, dozorcy.
 5. Kierownik schroniska nadzoruje i kieruje pracą podległego mu zespołu, opracowuje zasady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, odpowiada za prawidłowe żywienie zwierząt, zachowanie ich dobrostanu.
 6. Lekarze weterynarii decydują o sposobie leczenia, odpowiadają za szczepienia zwierząt, ich znakowanie i sterylizację.
 7. Pracownicy administracyjni przyjmują zgłoszenia, prowadzą zeszyt zgłoszeń, przyjmują interesantów, wydają zwierzęta do adopcji, prowadzą administrację, uaktualniają stronę internetową, sprzątają szczeniakarnie i kociarnie.
 8. Pielęgniarze przydzielani są do poszczególnych sektorów (sektory A, B, C) wg grafiku dostępnego w biurze. 
a) Na sektorach odbywa się dwa razy dziennie sprzątanie. Rano sektory sprzątane są do godz. 11:30, drugie sprzątanie odbywa się m-dzy godz. 14:30 a 15:30. Oprócz boksów sprzątają wybiegi przynależące do danego sektora. 
b) Pielęgniarze odpowiedzialni są za karmienie, które odbywa się między godz. 13 a 14. Pilnują aby zwierzęta miały stały dostęp do świeżej wody, uzupełniają słomę w budach w okresie zimowym. 
c) Są odpowiedzialni za przekazywanie lekarzowi weterynarii zaobserwowanych nieprawidłowości dotyczących stanu zdrowia zwierząt będących pod ich opieką. 
d) Wyprowadzają psy na wybiegi i/lub na spacery. 
e) Pielęgniarze są odpowiedzialni za mycie i dezynfekcję misek: - miski z poszczególnych sektorów zarówno przed myciem, jak i po, winny być odseparowane od siebie w celu uniknięcia przenoszenia bakterii i wirusów między sektorami. Pielęgniarze, którzy sprzątają dany sektor, zbierają miski przeznaczone na karmę dla zwierząt przed zakończeniem swojego dyżuru. Przenoszą je do pomieszczenia, w którym zostaną oczyszczone, umyte i dezynfekowane. Pielęgniarz myje miski z danego sektora płynem do naczyń, następnie są one wypłukane, zdezynfekowane w roztworze 0,5% Virkon i płukane pod bieżącą wodą. Miski uszkodzone lub takie, których mycie jest utrudnione nie mogą być stosowane do żywienia zwierząt. 
f) Pielęgniarze odpowiedzialni są za przeprowadzanie dezynfekcji w podlegających im sektorach wg procedury. (załącznik Nr 3)
 9. Karmiciel odpowiedzialny jest za przygotowanie karmy dla psów. - Karma dla zdrowych dorosłych psów jest gotowana, składa się z mielonego mięsa, warzyw, uzupełniana kaszą/makaronem/ryżem, po ugotowaniu zagęszczana suchą karmą. - Psy zakwalifikowane do dodatkowego dokarmienia otrzymują drugą porcję ok. godz. 15:30. - Szczeniaki karmione są 3-4 razy dziennie karmą mokrą (puszki) oraz karmą suchą. Jest to karma dostosowana do ich wieku. Dodatkowo otrzymują suplementy (preparat Megawit fosforan wapnia), lub inny preparat. - psy chore mają dietę układaną indywidualnie przez technika weterynarii.
 10. Członkowie patrolu interwencyjnego odpowiedzialni są za wyjazd i odłowienie zwierzęcia w celu udzielenia mu pomocy. Odłowienie powinno odbywać się profesjonalnie, aby jak najbardziej ograniczyć stres, na który zwierzę jest narażone. Po powrocie do schroniska przekazuje sprawozdanie z wyjazdu w celu odnotowania w zeszycie zgłoszeń. Po wszystkim przeprowadzają dezynfekcję sprzętu użytego do transportu i odłowienia zwierzęcia. (Załącznik Nr 4).
 11. Dozorcy sprawują opiekę nad Schroniskiem w godz. od 16:00 do 8:00, dozorują powierzony im teren. Dozorcy w czasie swojego dyżuru odbierają telefony przyjmując zgłoszenia. Obsługują kotłownie odpowiadając również za ogrzewanie obiektu Schroniska.
 12. W pracy Schroniska biorą udział wolontariusze, którzy podpisali umowę (załącznik Nr 5) oraz zaakceptowali Regulamin wolontariatu (załącznik Nr 6) 

 §5. ZASADY PRZYJMOWANIA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA
 1. Do Schroniska przyjmowane są bezpańskie zwierzęta z terenu miasta Kielce w ramach Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.
 2. Aby zachować dobrostan przebywających pod opieką Schroniska zwierząt, w Schronisku powinno przebywać maksymalnie ok. 150 zwierząt.
 3. Zwierzęta chore, agresywne, poszkodowane w wypadkach, szczenięta przyjmowane są do Schroniska w systemie ciągłym. Pozostałe zwierzęta przyjmowane są wyłącznie w przypadku gdy Schronisko ma techniczne możliwości zapewnienia im miejsca bez pogorszenia dobrostanu już przebywających zwierząt.
 4. Zwierzęta są przyjmowane do Schroniska przez Kierownika Schroniska lub pracownika przez niego upoważnionego.
 5. Zwierzę do Schroniska mogą przyprowadzić osoby trzecie, wypełniając oświadczenie stanowiące załącznik Nr 7, zwierzę może być również przywiezione przez patrol interwencyjny. Zwierzęta doprowadzone przez osoby trzecie przyjmowane są w godzinach przyjęć interesantów.
 6. Przyjęte zwierzę badane jest przez lekarza weterynarii, który decyduje o jego ewentualnym leczeniu.
 7. Każdorazowo sprawdzane jest czy zwierzę jest trwale oznakowane. Jeśli zwierzę posiada wszczepiony czip, pracownik przeszukuje bazę internetową w celu ustalenia jego właściciela. W przypadku jego ustalenia zwierzę jest mu wydawane bez zachowania okresu kwarantanny i po wypełnieniu oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 8 oraz okazaniu dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest właścicielem psa (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie, umowa kupna-sprzedaży). W przypadku odmowy odebrania własnego zwierzęcia pracownik administracyjny zobowiązany jest poinformować organa ścigania o porzucenia zwierzęcia przez właściciela.
 8. Zwierzę przyjmowane do Schroniska jest rejestrowane oraz zakładana jest mu książeczka zdrowia. Rejestr powinien zwierać w szczególności: - datę przyjęcia do schroniska, - dane osoby przyprowadzającej, - dokładny opis zwierzęcia (maść, wielkość, płeć, gatunek i zdjęcie), - dane dotyczące kwarantanny, - dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych, - datę opuszczenia schroniska przez zwierzę, - dane osoby adoptującej, - datę i przyczynę ewentualnej śmierci
 9. Schronisko nie przyjmuje zwierząt od właścicieli, którzy nie chcą dłużej sprawować nad nimi opieki.
 10. Zwierzęta, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych lub innych zdarzeniach losowych Patrol interwencyjny przewozi od poniedziałku do niedzieli (całą dobę) do Świętokrzyskiego Centrum Weterynarii z siedziba w Kielcach przy ul. Ściegiennego 81/1 lub innego gabinetu weterynaryjnego czynnego całą dobę. Zwierzęta po zaopatrzeniu przez lekarzy dyżurujących w w/w gabinetach przewożone są do Schroniska, gdzie kontynuowane jest leczenie przez lekarza pracującego w Schronisku.
 11. Zwierzęta, które pogryzły człowieka przewożone są do Powiatowego Lekarza Weterynarii na obserwację, po zakończeniu której decyduje on o dalszym ich losie. 

 §6. ZASADY WYDAWANIA ZWIERZĄT
 1. Do adopcji może być oddane tylko takie zwierzę, które: a/ odbyło 14-to dniowy okres kwarantanny i zostało zaszczepione w kierunku wścieklizny, za wyjątkiem szczeniąt i małych kotów, których młody wiek wyklucza możliwość szczepień w kierunku wścieklizny b/ szczenięta do 5 miesiąca życia i koty mogą zostać wydane przed upływem 14-to dniowej kwarantanny. Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania lekarsko-weterynaryjnego wydaje zgodę na oddanie szczenięcia lub kota do adopcji przed upływem okresu kwarantanny c/ zwierzęta dorosłe mogą być wydane do adopcji jeśli zostały poddane sterylizacji/kastracji lub niepoddane wyżej wymienionym zabiegom pod warunkiem zobowiązania się właściciela do zgłoszenia się na zabieg w terminie późniejszym wskazanym przez Schronisko. Niezgłoszenie się na wyznaczony zabieg może być przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy i odebrania zwierzęcia. Zwierzę może zostać wydane bez uprzedniego przeprowadzenia kastracji/sterylizacji, jeśli podeszły wiek zwierzęcia uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu. d/ w przypadku wydania szczeniaka lub kocięcia nowy właściciel jest zobowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania, że przeprowadzi sterylizację w Schronisku w terminie uprzednio uzgodnionym ze Schroniskiem. Nie zgłoszenie się na wyznaczony zabieg może być przyczyną natychmiastowego rozwiązania umowy i odebrania zwierzęcia. e/ zwierzęta zwrócone do Schroniska przez adoptujących (zwrot z adopcji), mogą być adoptowane bez zachowania okresu 14-to dniowej kwarantanny, jeśli szczepienia przeciw wściekliźnie są aktualne oraz po przeprowadzonym badaniu lekarsko-weterynaryjnym.
 2. Osoba, która zamierza adoptować zwierzę ze Schroniska powinna w godzinach przyjęć interesantów zgłosić się do biura Schroniska, gdzie po rozmowie z pracownikiem i wypełnieniu ankiety przed adopcyjnej (załącznik Nr 2) zostanie oprowadzona po terenie Schroniska. W oparciu o wypełnioną w/w ankietę pracownicy przedstawią zwierzęta najbardziej pasujące do wymagań osoby adoptującej. Po wybraniu zwierzęcia należy podpisać umowę adopcyjną (załączniki Nr 9)
 3. W przypadku wybrania do adopcji zwierzęcia ułomnego, lekarz pracujący w Schronisku poinformuje o jego stanie i sposobie pielęgnacji, a osoba adoptująca wypełni oświadczenia, że decyduje się adoptować to zwierzę.(załącznik Nr 9A)
 4. Adoptujący ma możliwość zwrotu zwierzęcia do Schroniska w okresie 2 miesięcy od daty podpisania umowy adopcyjnej i po wypełnieniu oświadczenia (załącznik Nr 10)
 5. Nie wolno wydawać zwierząt: a. dzieciom i młodzieży do lat 18, nie będącym pod opieką rodziców lub opiekunów, b. osobom, które nie posiadają odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroży lub szelek i smyczy, dla kotów koszyka lub torby), c. osobom nietrzeźwym, d. osobom podejrzewanym o handel zwierzętami, e. osobom nie posiadającym warunków do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki.
 6. Pracownik Schroniska może nie wyrazić zgodny na adopcję zwierzęcia przez osobę, która zrzekła się zwierzęcia adoptowanego wcześniej ze Schroniska.

 §7. ZASADY OPIEKI LEKARSKO – WETERYNARYJNEJ
 1. Zwierzęta trafiające do Schroniska, po oględzinach przez lekarza weterynarii kierowane są na 14 dniową kwarantannę lub ze względu na zły stan zdrowia do izolatek lub szpitala schroniskowego gdzie poddawane są leczeniu stosownemu do stanu ich zdrowia.
 2. Po upływie okresu kwarantanny psy są czipowane i szczepione na wściekliznę.
 3. Psy i koty po okresie kwarantanny poddane są odrobaczeniu i odpchleniu.
 4. Psy mogą być dodatkowo zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym.
 5. Koty trafiające do schroniska poddane mają być testowi na obecność wirusa panleukopenii. Dodatni wynik testu kwalifikuje kota do uśpienia.
 6. Wszystkie zwierzęta zakwalifikowane przez lekarza weterynarii zostają poddane zabiegowi kastracji/sterylizacji.
 7. Suki po przeprowadzonym zabiegu sterylizacji mają zostać w boksie wewnętrznym przez co najmniej 5 dni oraz mają zostać zabezpieczone kołnierzem lub/i ubraniem ochronnym.
 8. Wszystkie zabiegi, w tym pielęgnacyjne muszą być odnotowywane w karcie zwierzęcia oraz książeczce zdrowia zwierzęcia. Zabiegi pielęgnacyjne również w zeszycie pielęgnacji.
 9. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób, zwierzęta powinny być odseparowane. Separować zwierzęta należy według następujących gatunków lub grup: - zwierzęta na kwarantannie, - psy i koty, - zwierzęta chore lub ranne oraz zwierzęta zdrowe, - szczeniaki i kocięta od zwierząt dorosłych(chyba że są karmione przez matki), - samce od samic, z wyłączeniem zwierząt poddanych sterylizacji, - zwierzęta agresywne od innych, - karmiące samice i ich potomstwo od innych zwierząt.

 §8. ZASADY OPIEKI NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI
 1. Schronisko prowadzi rejestr osób (karmicieli), którzy po podpisaniu umowy (załącznik Nr 11) pomagają w dokarmianiu kotów wolnobytujących oraz w wyłapywaniu ich w celu dalszego leczenia lub poddania zabiegowi sterylizacji/kastracji. Rejestr karmicieli zawiera ilość i miejsce pobytu (dzielnica) dokarmianych kotów.
 2. Karma odbierana jest w schronisku osobiście, wydawana za pokwitowaniem, w okresie od 1 października do 31 marca.
 3. Koty wolno żyjące nie mogą być przetrzymywane w Schronisku. Zwierzęta te, odłowione jako chore lub po wypadku, po wyleczeniu wypuszczane są w miejscu odłowienia.

 §9. ZASADY EUTANAZJI ZWIERZĄT
 1. Eutanazję zwierząt przeprowadza się w w gabinecie znajdującym się w Schronisku lub w gabinetach zewnętrznych, o których mowa w § 5 ust. 10.
 2. Eutanazji dokonuje wyłącznie lekarz weterynarii.
 3. Eutanazja zwierzęcia może odbywać się wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz o ochronie zwierząt.
 4. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertnej i dodatkowych udręczeń.
 5. Uśpienie zwierzęcia może być dokonywane tylko po uprzednim pozbawieniu go świadomości.
 6. Eutanazja zwierzęcia nie może się odbywać w obecności innych zwierząt.
 7. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone i opisane oraz umieszczone w lodówce do czasu zabrania ich przez zakład utylizacji.
 8. Decyzję o eutanazji zwierzęcia, może podjąć lekarz weterynarii w przypadkach wystąpienia a. choroby zagrażającej przeniesieniem się na ludzi lub zwierzętami, b. choroby bardzo zaawansowanej lub nieuleczalnej, c. ciężkich uszkodzeń ciała, d. w sytuacji nierokującej wyleczenia, jeśli dalsze utrzymanie zwierzęcia przy życiu, będzie niehumanitarne.
 9. Prowadzone są odrębne rejestry eutanazji i zgonów, oddzielnie dla psów i kotów.
 10. Fakt eutanazji należy odnotować w karcie zwierzęcia, rejestrze zgonów oraz programie komputerowym Klinika XP. §10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 Załączniki: 1) Nr 1 – oświadczenie dotyczące poruszania się po Schronisku. 2) Nr 2 – Ankieta przed adopcyjna. 3) Nr 3 – Procedury dezynfekcji pomieszczeń. 4) Nr 4 – Procedura dezynfekcji sprzętu oraz karta dezynfekcji sprzętu. 5) Nr 5 – Umowa z wolontariuszem. 6) Nr 6 – Regulamin wolontariatu w Schronisku. 7) Nr 7 – Oświadczenie o znalezieniu zwierzęcia. 8) Nr 8 – Oświadczenie przy odbiorze własnego zwierzęcia. 9) Nr 9 – Umowa adopcyjna. 10) Nr 9A – Oświadczenie przy adopcji zwierzęcia chorego. 11) Nr 10 – Oświadczenie przy zwrocie z adopcji. 12) Nr 11 – Umowa z karmicielami kotów wolnobytujących. 
 Kielce, dnia 31.12.2013r.